Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering 07-11-2016

Bijna 50 leden waren afgelopen maandagavond aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering. De oproep van het bestuur aan alle 650 leden middels een brief om de vergadering te bezoeken werd dus door 8% van de leden beantwoord.

Na opening en goedkeuring van de notulen besprak de voorzitter de algehele stand van zaken van onze vereniging in het afgelopen jaar. Er gebeuren weer veel mooie dingen met de inzet van een grote groep mensen. Groot compliment daarvoor! Maar er zijn ook zorgen, die al in de uitnodigende brief waren verwoord: op cruciale posities in onze vereniging zijn momenteel vacatures en er dreigt overbelasting bij een aantal vrijwilligers. Teveel en te vaak worden nu ad hoc de gaten gevuld.

PR / communicatie, sponsorcommissie, financiële commissie en supportersvereniging hebben dringend ondersteuning nodig. Op een aantal andere terreinen (kantine, jeugdtrainers, arbiters) lukt het maar ternauwernood de bezetting rond te krijgen. Ook hier is meer hulp nodig.

Volgens het bestuur is dus de kernvraag: wat voor een club willen we zijn en welke ambitie willen we tonen? Met de achterliggende vraag: en wat hebben we daar met z’n allen voor over? Minder inzet en betrokkenheid van leden betekent dat we ambities naar beneden moeten bijstellen. Dat willen wij als bestuur niet. Ambities worden misschien wel verwoord door het bestuur maar moeten gedragen worden door de hele vereniging!

Naar oplossingen werd in de vergadering gezocht en met de gedane suggesties gaan we aan de gang. Het financiële jaaroverzicht werd uitééngezet en er kon gelukkig een klein positief resultaat worden gemeld. Een bestuursvoorstel tot contributieverhoging werd in een enigszins aangepaste vorm door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. De noodzaak hiervan wordt vooral veroorzaakt door het stopzetten van subsidies van de KNVB en de gemeente (elk ongeveer €4000,= !!), die een flink gat in onze begroting veroorzaken.

De contributiewijzigingen per 01-01-2017 zijn de volgende:

Senioren: €228,= (was €206,=) per jaar

Junioren:€132,= (was 123,60) per jaar

Pupillen: € 120,= (was 116,80) per jaar

We hebben hier bij vooral ook gekeken naar de omliggende verenigingen en de specifieke kosten per groep. Uitgezonderd de senioren zitten we op of meestal onder het niveau van de buurtverenigingen.

Na de financiën gaf Henk van den Hoorn, hoofd technische zaken, korte uitleg bij het nieuwe technische beleidsplan. Dit werd vervolgens door de vergadering goed gekeurd. Daarnaast maakt het bestuur nog bekend dat binnenkort de V.O.G. procedure wordt gestart, een nieuw beleidsplan wordt geschreven en de statuten worden herschreven. Met betrekking tot de rubberkorrels op onze kunstgrasvelden volgen we de KNVB en het gemeentebeleid. We wachten nader onderzoek af. Na de rondvraag sloot de voorzitter, met dankzegging aan de aanwezigen, de vergadering.

Laatste nieuws