Nieuws

Oproep ouderavond jeugd ESC

Beste ouders/verzorgers,

In de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 11 maart heeft het voltallige bestuur aangegeven bij de eerstvolgende reguliere ALV in oktober af te treden, en tot die tijd demissionair aan te blijven. De Commissie Voetbalzaken wilt u graag toelichten over de (nieuwe) plannen voor de jeugd voor volgend seizoen.

Wij hechten grote waarde aan een goede communicatie richting de ouders. Maar naast dat wij ú willen informeren, willen wij ook graag dat u óns informeert.

Input ouders telt
Wij vinden het namelijk belangrijk om te weten wat er u bij leeft/speelt m.b.t. de Elburger SC in de breedste zin van het woord. Deze feedback helpt ons om weer verdere verbeterstappen te zetten. Daarom aan u de volgende oproep:

Kom maandag 8 april om 20.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur) naar de kantine voor de ouderavond o8 – o12! Wij hopen per kind minimaal één ouder te kunnen verwelkomen.

Onderwerpen ouderavond
In de afgelopen maanden is de Commissie Toekomst er reeds in geslaagd om een sterke, brede Commissie Voetbalzaken samen te stellen met veel kennis en ervaring op het gebied van: trainingsmethodieken, bewegingsleer, pedagogiek, kinderpsychologie, talentontwikkeling etc. waarmee geborgd is dat het primaire voetbalproces gewoon doorgang kan blijven vinden. En dan gaat het niet alleen om het voetballen in dit seizoen, maar zeer zeker ook om het voetballen in het nieuwe seizoen. Met nadruk op de jeugd.

Voor u als ouder (en kind) zijn er dan de komende weken/maanden altijd twee ‘spannende’ onderwerpen:

  1. Samenstelling nieuwe teams => bij welke andere kinderen wordt mijn kind ingedeeld?
  2. Invulling begeleiding (trainers/coaches/leiders) nieuwe teams => wie gaat mijn kind begeleiden tijdens trainingen/wedstrijden?

De nieuwe Commissie Voetbalzaken heeft een aantal PIJLERS geformuleerd die als houvast dienen bij bovenstaande onderwerpen en de verdere uitwerking van een voetbalontwikkelingsplan voor de jeugd van de Elburger SC. Daarbij is een organisatiestructuur opgezet die bijdraagt aan het concreet vertalen van die pijlers naar de praktijk (op het veld).

Graag zien én horen wij u tijdens deze ouderavond.

Bent u onverhoopt toch verhinderd? Dan stellen we afmelding op prijs, zodat we u desgewenst op een ander moment kunnen informeren. Alvast bedankt en hopelijk tot 8 april in de kantine!

Met vriendelijke groet,
Commissie Voetbalzaken