Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (maandag 4 oktober)

Het bestuur van de Elburger SC nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Namens de jeugdleden zijn ouders en/of verzorgers ook van harte welkom.

Op  maandagavond 4 oktober  a.s. zal om  19:30 uur  de Algemene Ledenvergadering gehouden worden in de  kantine  van ons sportpark. De inloop is vanaf  19:00 uur, thee en koffie staan klaar.

Vooralsnog is aanmelden voor de ledenvergadering niet nodig. Dit kan nog wijzigen als de richtlijnen van de rijksoverheid dit voorschrijven. Mocht aanmelding toch verplicht worden dan zal dit gemeld worden op de website.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 5 oktober 2020
  3. Mededelingen
  4. Terugblik door de voorzitter
  5. Financieel overzicht door de penningmeester
  6. Decharge aan het bestuur
  7. Verenigingsbeleidsplan
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Begeleidende stukken zoals de notulen van de ALV van vorig jaar, de financiële overzichten en de delen van het verenigingsbeleidsplan liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

We zien u graag op maandagavond 4 oktober a.s. in onze kantine.

Namens het bestuur
Igor Steert, Secretaris

 

Laatste nieuws