Nieuws

Zomerstop Elburger SC uitgesteld

Zoals de titel al doet vermoeden wordt er door de betrokken bestuursleden van alle entiteiten binnen ESC en de Commissie Toekomst ESC (CTE) hard gewerkt om de club toekomstbestendig te maken. Middels dit bericht willen wij aan jullie als leden laten weten wat de afgelopen periode is gerealiseerd.

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de CTE al vervroegd moeten instappen om het technische voetbalgedeelte voor aankomend seizoen op zicht te nemen. Daarbij gaat het vooral om indeling van teams en aanstelling van begeleiding op de teams. Parallel daaraan zijn er mensen gezocht die de tijdelijke positie van enkele CTE leden in de lijn structureel kunnen/willen invullen. Met enige trots concluderen we dat in betrekkelijk korte tijd mooie resultaten zijn geboekt: alle teams zijn ingedeeld, 90% van het begeleidingskader is ingevuld en er staat een brede Commissie Voetbalzaken waarin vrijwel alle posities structureel zijn bezet door mensen met de juiste kwaliteiten.

De jaarcijfers van dit seizoen zijn nog niet bekend maar de verwachting is dat de financiële situatie krap is. De begroting voor komend seizoen zal in de eerstkomende ALV ter goedkeuring voorgelegd moeten worden. Omdat de inkomsten onder druk staan en er nauwelijks besparingsmogelijkheden zijn, is er een realistische kans dat de vereniging niet op eigen kracht een sluitende begroting kan neerleggen. Op zowel het resultaat voor dit seizoen als de begroting voor komend seizoen heeft het nieuw aan te stellen bestuur geen invloed. Het spreekt uiteraard voor zich dat de nieuwe bestuursleden niet op achterstand willen beginnen. Om die reden heeft de CTE de verschillende commissie (Pinkstermarktcommissie, Businessclub, Supportersvereniging, Club van 100, Stichting Kunstgras, Stichting Onroerend Goed) gevraagd om hun financiële draagkracht in te zetten om eventuele tekorten voor dit seizoen en komend seizoen aan te zuiveren. De CTE is bijzonder blij met de bereidheid van al deze partijen om hierin binnen de mogelijkheden invulling aan te geven. De gesprekken hierover zijn zeer constructief verlopen met doorlopend het belang van een toekomstigbestendige Elburger SC voorop.

De inkomsten van de club staan (zoals hierboven beschreven) al lange tijd onder druk. Daardoor zijn de uitgaven jarenlang noodgedwongen beperkt. Dit heeft erin geresulteerd dat er nu gewerkt wordt met een budget voor het technisch kader (trainers) wat fors benedengemiddeld is t.o.v. vergelijkbare clubs. Betekent dat we grotendeels afhankelijk zijn van eigen clubmensen voor de invulling van cruciale posities. Gelukkig hebben we voor komend seizoen voldoende kwaliteit aan boord maar naar de toekomst is het onverantwoord om je hiervan afhankelijk te maken. Om hier een verandering in te kunnen realiseren zal het inkomstenniveau fors omhoog moeten. Daarbij gaat het vooral om extra sponsorinkomsten maar ook om verhoging van de omzet uit de kantine alsmede om inkomsten vanuit extra activiteiten/events (waarvan de Pinkstermarkt een mooi voorbeeld is hoe dit kan). Op dit moment is de conclusie dat de inkomstenkant als een groot zorgpunt moet worden bestempeld waar een hoge prioriteit aan gegeven zal moeten worden door het nieuwe bestuur.

In het verleden is er om diverse (begrijpelijke) redenen een structuur ontstaan waarbij naast de vereniging nog tal van andere ‘entiteiten’ zijn die juridisch buiten de club. Deze entiteiten zijn sterk verbonden met de club omdat ze het doel hebben om de club in de breedste zin van het woord te ondersteunen. De CTE heeft geen enkele twijfel over de juiste intenties van deze entiteiten en wil benadrukken dat zonder de financiële support in de afgelopen jaren van deze entiteiten de club al veel eerder was vastgelopen. Echter, het is wel gebleken dat de club en de entiteiten veel meer aan de voorkant zouden moeten samenwerken (vanuit gedeelde visie en ambitie) en veel minder achteraf als er sprake is van ‘noodweer’. Zoals reeds eerder aangegeven is de CTE dan ook verheugd dat in de afgelopen maanden is gebleken dat dit door alle betrokkenen onderkend wordt en dat inmiddels de eerste belangrijke stappen gezet zijn om hier concrete invulling aan te geven.

Al met al doet het ons gezamenlijk deugd om u als lid te kunnen meedelen dat de CTE conform haar opdracht verwacht in de ALV van oktober een nieuw bestuur met een heldere ambitie te kunnen voordragen die omarmd wordt door alle betrokken entiteiten. Kortom: gezamenlijk liggen wij op koers.

Met sportieve groet,

Commissie Toekomst ESC
Bestuur ESC (demissionair)
Pinkstermarkt commissie
Businessclub
Supportersvereniging
Club van 100
Stichting Kunstgras
Stichting Onroerend Goed