Nieuws

#2 Van de voorzitter

De afgelopen maand zijn er weer veel zaken in en door het bestuur besproken.De belangrijkste ontwikkelingen wil ik hier graag met jullie delen.

De begrotingssystematiek wordt op dit moment kritisch bekeken en daar waar mogelijk gestructureerder, overzichtelijker en bedrijfsmatiger van opzet. We hopen de financiën daardoor beter in beeld te krijgen en te houden en in de toekomst pro-actief te kunnen acteren op de te verwachten geldstromen. In februari 2020 verwachten we een conceptplan klaar te hebben en te kunnen bespreken.

We hebben wederom een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Uiteraard zijn we daar als vereniging erg blij mee. Hierbij roep ik iedereen op om als tegenprestatie in ons koopgedrag eerst en vooral te denken aan onze sponsoren. Koop bij onze sponsoren! De ene dienst is de andere waard, nietwaar.

Mogelijkheden van medegebruik van onze accommodatie (velden, vergaderruimtes, kantine) door externen worden verder onderzocht. Dit kan aantrekkelijk zijn omdat we op deze wijze extra gelden kunnen genereren voor onze vereniging.

De commissie Voetbalzaken is volop bezig om een toekomstbestendig voetbaltechnisch beleid te ontwikkelen voor de jongste jeugd tot en met de oudste senioren. Doel is om in de komende jaren in alle categorieën het kwaliteitsniveau te realiseren dat past bij de ambities van de Elburger Sportclub.

De vormgeving van het technische kader blijft een punt van aandacht. Nog steeds zijn niet alle functies ingevuld. De zoektocht naar capabele personen duurt voort.

In de interne en externe communicatie willen we enerzijds de digitalisering zo optimaal mogelijk benutten (bijvoorbeeld online correspondentie) en anderzijds toch ook een goede bereikbaarheid van iedereen garanderen. We zoeken hierin naar de juiste balans.

Ook de afgelopen maand ben ik weer diep onder de indruk geraakt van en heb ik vol bewondering gekeken naar het enthousiasme en de enorme inzet van veel leden en vrijwilligers bij allerlei verschillende activiteiten voor onze vereniging. Ik ben daar zeer trots op en de vereniging mag hier ook best trots op zijn.

Desondanks is het nog steeds lastig om bij alle activiteiten voldoende bemensing te krijgen. Zo zijn we naarstig op zoek naar mensen voor de scheidsrechterscommissie, de activiteitencommissie, diverse ondersteunende functies bij voetbalzaken en de Pinkstermarktcommissie.

Willen jullie nog eens in je agenda kijken of je nog een paar uren (extra) voor de vereniging vrij kunt maken.En willen jullie nog eens goed in je omgeving rondkijken of je nog mensen kunt enthousiasmeren en mobiliseren voor een activiteit en/of functie bij onze mooie club. Veel handen maken immers licht werk. Aanmelden bij ons kan altijd en op elk moment.

Om het vrijwilligersprobleem structureel aan te pakken bespreken we in januari 2020 een concept-beleidsnotitie “Leden en vrijwilligerswerk”met de onderliggende vraag: hoe vrijblijvend is het lidmaatschap van onze vereniging en mogen/moeten we iets van onze (spelende) leden terugvragen in de vorm van ondersteuning bij een bepaalde activiteit?

Met de KNVB, het NOC*NSF en de Gemeente Elburg onderzoeken we de mogelijkheden om gezamenlijk grotere projecten op te pakken zoals de verduurzaming van ons sportpark en het halen van de beweegnorm voor iedere Nederlander, jong en oud.

Mede namens het bestuur wil ik iedereen een goed, gezond en sportief jubileumjaar 2020 toewensen. Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen uit te nodigen voor onze Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari a.s. om 16.00 uur in de kantine van ons sportpark. Ik hoop hier iedereen persoonlijk de hand te drukken en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Jaap van der Beek