Nieuws

#3 Van de voorzitter

Januari begon met een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Onze dank gaat uit naar de vele aanwezigen die zorgden voor een bomvolle kantine en een prima en gezellige sfeer. Het jubileumjaar 2020 kende een feestelijke start van het 75-jarig bestaan van de Elburger Sportclub tijdens de nieuwjaarsreceptie en door de verspreiding van een huis-aan-huis flyer. Eind januari vond in het kader van dit jubileum het succesvol verlopen FIFA-toernooi plaats. In de voorjaarsvakantie op woensdag 26 februari a.s. staat alweer de volgende jubileumactiviteit op de rol in de vorm van een clinic verzorgd door selectiespelers van PEC Zwolle voor onze eigen ESC-jeugd.

Alle bestuursleden staan nu ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat zij daarmee formeel handelingsbevoegd zijn om namens de vereniging op te treden.

De Elburger Sportclub wil aan al haar leden een veilig sportklimaat bieden. In het kader van dit beleid vinden we dat alle leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder die in hun functie in aanraking komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen in het bezit moeten zijn van een VOG (=Verklaring Omtrent Gedrag). De eerste aanzet hiertoe is gegeven door het bestuur. Alle bestuursleden hebben een VOG aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en inmiddels ook ontvangen. In de komende periode wordt bekeken hoe we de verdere uitrol van dit (VOG)-beleid vorm gaan geven.

De Pinkstermarktcommissie is vol energie en enthousiasme gestart met de voorbereidingen van de tiende (!) editie van de Pinkstermarkt op maandag 1 juni a.s. Voor de huidige commissie is deze jubileumeditie een mooi moment om na tien succesvolle jaren het stokje over te geven. De nieuw te vormen commissie begint al enigszins vorm te krijgen, maar de zoektocht naar nog een aantal enthousiaste commissieleden gaat door. Het is de bedoeling dat de nieuwe commissieleden al meedraaien en meekijken bij de voorbereidingen van deze tiende editie zodat er straks na 1 juni ook daadwerkelijk sprake kan zijn van een warme overdracht.

Om het voetbaltechnische beleid vorm te geven is het Technisch Hart in het leven geroepen. Een commissie van mensen met een ervaren en gedegen voetbalachtergrond. In deze commissie gaat ook Marcel Lötters (voor velen binnen de vereniging geen onbekende) meedenken en adviseren over bijvoorbeeld het formuleren van een speelwijzeplan tot 2030.

Afgelopen maand zijn er een paar nieuwe sponsoren toegetreden tot de club. Ook zijn er nog een aantal gesprekken gaande met potentiële sponsoren. De sponsorcommissie gaat de huidige sponsorpakketten kritisch bekijken op inhoud en daar waar nodig actualiseren.

Het onderhoud van de accommodatie vergt permanente aandacht. De afgelopen maanden werden we geconfronteerd met twee kostbare ingrepen. Helaas moesten er twee defecte boilers worden vervangen en moest de defecte schrobmachine worden gerepareerd.

Het bestuur is sinds kort voorzien van eenduidige emailadressen van de Elburger Sportclub (zie hiervoor de website van de club bij:”bestuur”). Voor alle aan de Elburger Sportclub gerelateerde zaken zijn de bestuursleden nu via deze emailadressen bereikbaar.

Eenmalig verschijnt er dit jaar in juli/augustus geen presentatiegids. De jubileumcommissie wil in plaats daarvan in januari 2021 een glossy uitgeven met een overzicht van alle jubileumactiviteiten van 2020.

Vorige week hebben we een kennismakingsgesprek met een verenigingsadviseur (Wolter Bos) van de KNVB gevoerd. Naast een nadere kennismaking hebben we onderzocht op welke wijze we met elkaar kunnen samenwerken en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Tot concrete afspraken heeft het nog niet geleid, maar het is altijd goed om te weten dat we elkaar in voorkomende gevallen makkelijk kunnen bereiken.

De laatste workshopronden met betrekking tot de realisatie van een Lokaal Sportakkoord Elburg hebben plaatsgevonden in de businessruimte van onze vereniging. Het werd een druk bezochte avond met vertegenwoordigers van sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, fysiotherapiepraktijken, uit het onderwijs en van de Gemeente Elburg. Alle input wordt verwerkt in het definitieve Sportakkoord. Het doel is om alle Nederlanders (jong en oud) niet alleen gezond en fit te krijgen, maar ook te houden door voldoende te bewegen. Of er een rol is weggelegd voor onze vereniging in de uitvoering van het Sportakkoord wordt pas duidelijk bij de eindpresentatie van het Lokaal Sportakkoord Elburg in maart 2020.

Met een afvaardiging (Liesbeth ten Have, Herrald Hulst) van de organisatie SamenLoop voor Hoop hebben we een eerste oriënterende bespreking gehad over de tweede editie van dit evenement op 25 en 26 juni 2021. De opbrengst van deze 24-uurswandelestafette komt geheel ten goede aan projecten van KWF Kankerbestrijding. Uiteraard wil de Elburger Sportclub hier graag haar volledige medewerking aan verlenen en haar accommodatie hiervoor belangeloos beschikbaar stellen.

Tot slot: Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat we het jubileumjaar 2020 voortvarend zijn gestart. In het belang van onze fantastische club hopen we ook dit jaar weer te kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van iedereen. De club verdient het!

Jaap van der Beek
Voorzitter