Nieuws

#4 Van de voorzitter

Het jubileumjaar 2020 kende in februari een mooi vervolg in de vorm van een zeer geslaagde clinic verzorgd door PEC Zwolle voor onze eigen jeugdleden. Ruim 115 deelnemers gingen onder leiding van professionele trainers en een aantal trainers uit onze selectieteams aan de slag met diverse onderdelen van de voetbalsport zoals techniek (pass, trap), afronden, partijtje, smartgoals, omschakelspel, schietschijf en snelheidsschieten. Het was een bijzonder leuke en vooral leerzame middag.

Ook de komende periode staat bol van de jubileumactiviteiten: een avond voor sponsoren en leden van de businessclub (20 maart), een historische bestuursvergadering voor oud-bestuursleden (27 maart) en een officiële jubileumreceptie voor genodigden (1 april).

De jaarlijkse worstenactie is wederom een groot succes geworden en heeft het respectabele bedrag van ongeveer 2600 euro opgebracht. Alle jeugdleden en hun begeleiders hartelijk dank voor de getoonde inzet bij deze actie.
In het najaar neemt de Elburger Sportclub weer deel aan de Grote Clubactie. De landelijke verkoop start dit jaar op zaterdag 19 september.

Goed nieuws is dat we weer een aantal nieuwe bordsponsoren mogen verwelkomen. Dit betekent dat de bovenring achter het doel richting scorebord doorgetrokken wordt met nieuwe borden.

De commissie PR en Communicatie begint steeds meer gestalte te krijgen. Ook wordt er hard gewerkt aan een communicatieplan 2020-2023 dat matcht met de visie en de missie van de club.

De commissie Duurzaamheid heeft overleg gevoerd met de KNVB in het kader van het project “De Groene Club”. Het is de bedoeling om samen uitvoering te gaan geven aan grotere duurzaamheidsprojecten. De (financiële) mogelijkheden daartoe worden momenteel onderzocht, evenals de participatie van de Gemeente Elburg en andere (sport-)verenigingen.

De continuïteit van de Voetbalschool en de Pinkstermarktcommissie is naar de toekomst toe gewaarborgd. Uiteraard zijn we ontzettend blij dat de opvolging van Gert Deelen inmiddels geregeld is, zodat de Voetbalschool 7 maart a.s. weer van start kan gaan voor de tweede seizoenshelft. De nieuwe Pinkstermarktcommissie (8 leden!) gaat nu al meelopen met de huidige commissie om na 1 juni a.s. het stokje definitief over te nemen. Ook de nieuwe commissie alvast veel succes toegewenst.

De trainersposities voor het nieuwe seizoen zijn echter nog niet allemaal bezet. De zoektocht naar en de gesprekken met potentiële kandidaten zijn nog in volle gang.

Het vrijwilligersbeleid is onlangs door het bestuur vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan zal in het najaar formeel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV. Na vaststelling in de ALV volgt de implementatie, waarbij een belangrijke rol weggelegd zal zijn voor de nog te formeren vrijwilligerscommissie.
Aan de bemensing van de scheidsrechterscommissie en de activiteitencommissie wordt hard gewerkt. We hopen dit op redelijk korte termijn te realiseren.

In nauwe samenwerking met de KNVB zal het voorzittersoverleg Elburg-Oldebroek weer nieuw leven ingeblazen worden. Alle betreffende voorzitters (WHC, Noord Veluwe Boys, OWIOS, VSCO, ’t Harde, DSV, Elburger SC) hebben aangegeven dat ze hieraan hun medewerking willen verlenen.

Op woensdag 12 februari jl. is wethouder Willem Krooneman bij ons op bezoek geweest om kennis te maken met het nieuwe bestuur en om te inventariseren welke punten we graag met de wethouder willen bespreken. Dinsdag 3 maart a.s. komen in een vervolgoverleg op het Gemeentehuis de volgende onderwerpen aan de orde: – demografische ontwikkelingen binnen Gemeente Elburg – winkeltijdenwet in relatie tot voortbestaan Pinkstermarkt – opvang en begeleiding asielzoekers – visieontwikkeling vesting in relatie tot positie Burgemeester Bode Sportpark (veld 2, voetbalpad) – ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden (afschrijving, vervanging, betaalbaarheid, gezondheidsnorm) – gezamenlijke aanpak (Gemeente Elburg, sportverenigingen, sportbonden) van  kostbare duurzaamheidsprojecten (bijv. zonnepanelen).

In een constructief overleg van het bestuur met de entiteiten/stichtingen en de Raad van Advies hebben we elkaar bijgepraat over de huidige stand van zaken op bestuurlijk-organisatorisch, sportief en financieel gebied. Het is verheugend dat de entiteiten/stichtingen zelf te kennen geven dat, daar waar mogelijk, integratie in de vereniging wenselijk is. Als bestuur zijn we hier bijzonder blij mee omdat er veel vertrouwen uit spreekt. Voor de vereniging is dit ook een positieve en gezonde ontwikkeling omdat het de slagkracht op allerlei terreinen zal bevorderen.

Jaap van der Beek
Voorzitter