Nieuws

#7 Van de voorzitter

De maand mei stond vooral in het teken van herstel en versoepeling. Onze leden die met het coronavirus te kampen hebben gehad, zitten nu in de soms langdurige fase van herstel. We wensen hen hierbij veel doorzettingsvermogen toe.

De versoepeling van de overheidsmaatregelen heeft ook voor onze vereniging gevolgen gehad. Gelukkig kunnen hierdoor al onze spelende leden weer sporten. Voor de spelende leden tot en met 12 jaar betekent dit dat zij alle trainingsvormen weer mogen beoefenen, ook die waarbij fysiek contact plaatsvindt; vanaf 1 juni gelden dezelfde maatregelen ook voor de spelende leden van 13 tot en met 18 jaar. De spelende leden van 19 jaar en ouder moeten nog wel de 1,5 meter afstandsregel in acht blijven nemen.

Ook de Voetbalschool is inmiddels weer met veel succes (ongeveer 30 aanmeldingen) van start gegaan.

De Elburger Sportclub geeft in deze heftige periode ook niet-leden de kans om te komen bewegen en sporten. Op dit moment maken 9 jongens en meisjes van deze mogelijkheid gebruik. Mooi om te zien.
Daarnaast werkt onze club ook samen met de Stichting WIEL om basisscholen en andere geïnteresseerde groepen de gelegenheid te geven om onder deskundige leiding op onze voetbalvelden te bewegen en te sporten. Basisschool De Wildemaet en een dansgroep zijn op de doordeweekse dagen daarom regelmatig op ons sportpark actief in de weer. In het kader van met elkaar samenwerken is dit een goede ontwikkeling.

Juist in deze tijd krijgen op zowel landelijk als lokaal niveau onderwerpen als “gezonde leefstijl” en “meer sporten en bewegen” extra aandacht. Een mooi voorbeeld hiervan is het Lokaal Sportakkoord Gemeente Elburg. Een goed initiatief van de Gemeente Elburg, de Gelderse Sportfederatie en de sportverenigingen in de Gemeente Elburg. Uiteraard draagt ook de Elburger Sportclub haar steentje bij en zijn wij één van de mede-ondertekenaars van dit onlangs gepresenteerde Sportakkoord. Het doel is om iedereen meer te laten sporten en bewegen en hiertoe de gelegenheid en de faciliteiten te bieden. Over de verdere uitwerking van dit Sportakkoord wordt een ieder op de hoogte gehouden via de berichtgevingen van de Gemeente Elburg, de social media en de websites van de deelnemende sportverenigingen.

Deze bijzondere periode heeft gelukkig veel goede dingen in ons allen naar boven gehaald. Zo ben ik diep onder de indruk geraakt van de discipline bij onze sporters, trainers, begeleiders en ouders als het gaat om de naleving van de overheidsmaatregelen. Compliment hiervoor.
Ook de mensen die zich spontaan aangemeld hebben om ons te helpen bij de handhaving van de overheidsmaatregelen zijn wij veel dank verschuldigd.
Dit zijn mooie voorbeelden van samenwerking binnen onze vereniging waar we met ons allen trots op mogen zijn.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de hele maand juni nog te benutten om door te kunnen trainen, sporten en bewegen. Ons sportpark is dus in juni gewoon open uiteraard met inachtneming van de geldende overheidsmaatregelen. Hoe de maanden juli en augustus eruit gaan zien is op dit moment nog onduidelijk. Veel zal afhangen van de besluitvorming bij de overheid. We blijven dit als bestuur op de voet volgen en communiceren via de website van de Elburger Sportclub.

Helaas kan het op 6 juni geplande sponsor-/bedrijventoernooi door de bijzondere corona-omstandigheden geen doorgang vinden. Vooral jammer omdat het elk jaar weer een heel gezellige dag is, waarop we de banden met onze sponsoren nog eens extra kunnen aanhalen en we elkaar eens in een andere setting kunnen ontmoeten. Volgend jaar beter.

In mijn vorige column heb ik reeds geschetst dat een aantal van onze sponsoren het momenteel erg moeilijk heeft. We wensen hen nogmaals veel sterkte toe.
Des te verheugender is het dat onze sponsorcommissie er de afgelopen maand in is geslaagd om een aantal nieuwe sponsoren aan onze club te binden. Voorwaar een knappe prestatie. En uiteraard een warm welkom voor onze nieuwe sponsoren. We hopen op een langdurige en goede samenwerking.
In deze heftige tijd wil ik mijn reeds eerder gedane oproep herhalen: denk aan onze sponsoren, koop bij onze sponsoren. Zij steunen ons, wij steunen hen.

Met de jubileumcommissie blijven we in gesprek over de jubileumactiviteiten. Welke activiteiten worden definitief afgelast, welke activiteiten kunnen we dit kalenderjaar nog organiseren en welke activiteiten schuiven we eventueel door naar 2021? In de komende maanden zal hier meer duidelijkheid over worden gegeven. Zeker is dat de presentatie van het jubileumboek komend najaar 2020 zal plaatsvinden. Over de vorm, de inhoud en de exacte datum van deze presentatie zal tezijnertijd meer mededeling worden gedaan.

Door de bijzondere omstandigheden van de afgelopen maanden hebben we als bestuur veel tijd en energie moeten besteden aan incidentbestrijding en crisismanagement. De kerntaken zijn daardoor enigszins onder druk komen te staan. Daar zijn we ons terdege van bewust. Op dit moment zijn we dan ook druk bezig om onze focus weer te verleggen naar onze kerntaken met het accent op belangrijke beleidsvraagstukken.

Hopelijk zet de trend van herstel en versoepeling door. Veel zal daarbij van ons eigen gedrag afhangen. Laten we met elkaar de adviezen en de maatregelen van de overheid blijven naleven, zodat in september de bal weer kan rollen en de competities weer hervat kunnen worden. Een mooi vooruitzicht om naar te streven en om naar toe te leven.

Jaap van der Beek
Voorzitter